Skip to main content

Coronavirus Update Information from the Director of Education

Dear Parent / Carer,

 

There has been significant discussion over the last 24 hours over the way schools will open from Monday onwards.

 

Could I firstly emphasise that the purpose of closing schools is to restrict and minimise social contact and therefore reduce the risk of being infected by the coronavirus.

 

Therefore, if it is at all possible, please keep your children at home. Parents should not rely for childcare upon those who are advised to be in the stringent social distancing category such as grandparents, friends, or family members with underlying conditions.

 

We will ensure that schools will provide caring facilities for parents who are at the forefront of the national effort to fight the coronavirus disease. We want to ensure that these vital workers are given every opportunity to be in work and to get on with their efforts to protect our lives and wellbeing.

 

In accordance with the above, we will limit attendance at our schools next week to those who are employed within:

  • Health and social care sectors.
  • To education and childcare staff, including social workers.
  • Key public services, ie those responsible for the management of the deceased.

Local and national government

  • This only includes those administrative occupations essential to the effective delivery of the COVID-19 response, or delivering essential public services, such as the payment of benefits.

Food and other necessary goods

  • This includes those involved in food production, processing, distribution, sale and delivery.

Public safety and national security

  • This includes police and support staff, fire and rescue service employees (including support staff) and prison and probation staff.

Transport

  • This includes those who will keep the road and rail passenger and freight transport modes operating during the COVID-19 response, including those working on transport systems through which supply chains pass.

 

However, let’s be very clear, we want to prioritise attendance at school to only those who absolutely need to be there and are eligible to be there according to this criteria. If you fall outside this criteria, schools will not be expected to receive your children. Please be considerate and understanding in these very challenging times.

 

Our schools will also be open to our most vulnerable learners who will be identified in discussion with headteachers and Social Services and your school will contact you personally on this.

 

We are confident that if this advice is followed, we will all make a significant contribution towards protecting our pupils and our staff.

 

We will review these arrangements very carefully with our schools on a daily basis and will keep you appraised of any changes through the usual communication and media channels.

 

Yours sincerely,

Aled Evans

 

 

Annwyl Riant / Gofalwr,

 

Bu trafodaeth sylweddol dros y 24 awr ddiwethaf ynghylch y ffordd y bydd ysgolion yn agor o ddydd Llun ymlaen.

 

A allwn bwysleisio yn gyntaf mai pwrpas cau ysgolion yw cyfyngu a lleihau cyswllt cymdeithasol ac felly lleihau’r risg o gael eich heintio gan y coronafirws.

 

Felly, os yw’n bosibl o gwbl, cadwch eich plant gartref. Ni ddylai rhieni ddibynnu am ofal plant ar y rhai y cynghorir eu bod yn y categori pellhau cymdeithasol llym fel neiniau a theidiau, ffrindiau, neu aelodau o’r teulu sydd â chyflyrau sylfaenol.

 

Fe fyddwn yn sicrhau bod ysgolion yn darparu cyfleusterau gofal i rieni sydd ar flaen y gad yn yr ymdrech genedlaethol i frwydro yn erbyn y clefyd coronafirws. Rydym am sicrhau bod y gweithwyr hanfodol hyn yn cael pob cyfle i fod mewn gwaith ac i fwrw ymlaen â’u hymdrechion i amddiffyn ein bywydau a’n lles.

 

Yn unol â’r uchod, byddwn yn cyfyngu presenoldeb yn ein hysgolion yr wythnos nesaf i’r rhai sy’n cael eu cyflogi yn:

• Sector iechyd a gofal cymdeithasol.

• I staff addysg a gofal plant, gan gynnwys gweithwyr cymdeithasol.

• Gwasanaethau cyhoeddus allweddol, hy y rhai sy’n gyfrifol am reoli’r ymadawedig.

Llywodraeth leol a chenedlaethol

• Dim ond y galwedigaethau gweinyddol hynny sy’n hanfodol i ddarparu ymateb COVID-19 yn effeithiol, neu ddarparu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol, megis talu budd-daliadau.

Bwyd a nwyddau angenrheidiol eraill

• Mae hyn yn cynnwys y rhai sy’n ymwneud â chynhyrchu, prosesu, dosbarthu, gwerthu a chludo bwyd.

Diogelwch y cyhoedd a diogelwch cenedlaethol

• Mae hyn yn cynnwys yr heddlu, gweithwyr y gwasanaeth tân ac achub (gan gynnwys staff cymorth) a staff carchardai a phrawf.

Cludiant

• Mae hyn yn cynnwys y rhai a fydd yn cadw’r dulliau cludo teithwyr a chludo nwyddau ar y ffyrdd a’r rheilffyrdd i weithredu yn ystod ymateb COVID-19, gan gynnwys y rhai sy’n gweithio ar systemau trafnidiaeth y mae cadwyni cyflenwi yn mynd drwyddynt.

 

Fodd bynnag, gadewch inni fod yn glir iawn, rydym am flaenoriaethu presenoldeb yn yr ysgol i ddim ond y rhai sydd wir angen bod yno ac sy’n gymwys i fod yno yn unol â’r meini prawf hyn. Os nad ydych yn cyrraedd y meini prawf hyn, ni fydd disgwyl i ysgolion dderbyn eich plant. Byddwch yn ystyriol ac yn ddeallus yn yr amseroedd heriol iawn hyn.

 

Bydd ein hysgolion hefyd yn agored i’n dysgwyr mwyaf agored i niwed a fydd yn cael eu hadnabod mewn trafodaeth â phenaethiaid ysgol a Gwasanaethau Cymdeithasol a bydd eich ysgol yn cysylltu â chi’n bersonol ar hyn.

 

Rydym yn hyderus, os dilynir y cyngor hwn, y byddwn i gyd yn gwneud cyfraniad sylweddol tuag at amddiffyn ein disgyblion a’n staff.

 

Byddwn yn adolygu’r trefniadau hyn yn ofalus iawn gyda’n hysgolion yn ddyddiol ac yn eich hysbysu am unrhyw newidiadau trwy’r sianeli cyfathrebu a chyfryngau arferol.

 

Yr eiddoch yn gywir,

Aled Evans